HOME I  English I  French I  Flemish
Aanvraag voor
VISUM voor India
In
Belgie
Voorwaarden
SHORT MESSAGING SERVICES
INTERVIEWSCHEMA
LINKS VAN DERDEN
SPAM
AANBIEDINGEN VOOR FRAUDULEISTISCHE AANWERVING / WERKGELEGENHEID

Bij het aanvragen van uw visum, kan VFS Global de services leveren zoals hieronder beschreven. Deze services worden aangeboden door de regering van het land dat u aanvraagt om te bezoeken. Deze services zijn mogelijk niet in alle landen mogelijk.

SHORT MESSAGING SERVICES


De Short Messaging Service ('SMS') werd verstrekt om de visumaanvrager te informeren over de huidige status van hun aanvraag. Het SMS is gebaseerd op de informatie verstrekt door de Ambassade Van India,Belgie ("The Embassy")

De tijd om het SMS-bericht af te leveren, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het verkeer op het mobiele netwerk en de vraag of de mobiele visumaanvrager binnen bereik is en is ingeschakeld en daarom niet kan worden gegarandeerd door VFS Global. VFS Global is geen exploitant van een mobiel netwerk en garandeert niet de bezorging van sms-berichten.

De visumaanvrager bevestigt dat hij een juist mobiel nummer heeft verstrekt voor het ontvangen van sms-berichten. De visumaanvrager bevestigt dat hij de eigenaar of de rechtmatige gebruiker van het mobiele apparaat of de mobiele telefoon is. De visumaanvrager erkent dat het gebruik van de mobiele telefoon van een andere persoon of het verstrekken van een onnauwkeurig gsm-nummer of het ongeoorloofd gebruik van het mobiele telefoonnummer voor het ontvangen van het sms toegang tot de vertrouwelijke informatie van de visumaanvrager inhoudt die openbaar gemaakt moet worden op risico van het visum aanvrager.

De sms-diensten zijn na aankoop beschikbaar voor de visumaanvrager vanaf het moment van aanvraag tot de voltooiing van de verwerking van de aanvraag, of een andere periode zoals VFS Global adviseert via onze website op http://in.vfsglobal.be/Flemish/Index.html. VFS Global behoudt zich het recht voor om deze service op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

De visumaanvrager mag de sms-service niet gebruiken (of deze door derden laten gebruiken) om berichten of communicatie te verzenden die spam, illegaal, aanstootgevend, beledigend, onfatsoenlijk, obsceen of dreigend is of irritatie, ongemak of onnodige angst veroorzaakt of inbreuk maakt op de rechten van derden. VFS Global behoudt zich het recht voor om de sms-dienst in te trekken bij een dergelijke visumaanvrager als de visumaanvrager deze algemene voorwaarden overtreedt. VFS Global kan de sms-services ook intrekken als VFS Global naar eigen goeddunken beweert dat de sms-service voor dergelijke doeleinden wordt gebruikt.

Om operationele redenen kan VFS Global de technische specificaties van de sms-diensten zonder kennisgeving wijzigen. In het geval van een wijziging in de sms-services moeten deze algemene voorwaarden dienovereenkomstig worden aangepast.

De visumaanvrager erkent dat de sms-diensten op elk moment nadelig kunnen worden beïnvloed door problemen met het mobiele telefoonnetwerk van de visumaanvrager, overmacht situaties, inclusief, zonder beperking, interferentie van de netwerkdekking. VFS Global is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens de visumaanvrager voor verlies, schade of onkosten die direct of indirect zijn veroorzaakt door de visumaanvrager als gevolg van problemen die zijn ondervonden door de aanbieder van mobiele telefoondiensten van de visumaanvrager. Behoudens de beperkingen die worden beschreven in deze paragraaf, zal VFS Global de services met de nodige zorg en bekwaamheid uitvoeren.

Als de visumaanvrager geen sms-diensten ontvangt, moet de visumaanvrager VFS Global informeren via e-mail of helplijnnummers die vermeld staan op http://in.vfsglobal.be/Flemish/contactus.html.

Om de diensten te gebruiken, moet de visumaanvrager verwijzen naar de instructies die beschikbaar zijn op de VFS Global website. De visumaanvrager stemt ermee in zich te houden aan alle instructies die we kunnen geven met betrekking tot de sms-diensten, inclusief eventuele beveiligingsinstructies. We hebben het recht om eventuele tekortkomingen van visumaanvragers zelf te behandelen om deze instructies na te leven, in strijd met deze algemene voorwaarden, waardoor we de aanvrager van het visum toegang tot de sms-services kunnen weigeren.

De visumaanvrager is verantwoordelijk voor het betalen van kosten voor het genereren van het bericht. Kosten die eenmaal voor sms-service zijn betaald, worden in geen geval terugbetaald.

De visumaanvrager is op eigen risico verantwoordelijk voor het nemen van alle redelijke maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de Services.

VFS Global kan naar eigen goeddunken de levering van de sms-diensten tijdelijk opschorten als een dergelijke bepaling de kwaliteit van een telecommunicatiedienst, met inbegrip van de sms-services geleverd door VFS Global, wezenlijk zou kunnen beïnvloeden.

VFS Global sluit met name alle aansprakelijkheid van welke aard dan ook (inclusief nalatigheid) uit met betrekking tot informatie van derden of ander materiaal dat beschikbaar wordt gesteld op of toegankelijk is via SMS-tekstdiensten.

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wet van Belgie en beide partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken Belgie

INTERVIEWSCHEMA:

Bepaalde diplomatieke missies kunnen van de aanvrager verlangen dat hij een persoonlijk onderhoud bijwoont. De aanvragers moeten hun referentienummer en / of bepaalde persoonlijke gegevens zoals hun achternaam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer, straatnaam, e-mailadres, aanvraagdatum en paspoort enz. Verstrekken voor unieke doeleinden identificatie van de aanvrager.

Al dergelijke informatie, gepost, geleverd en ingediend door de Aanvrager tijdens het plannen van een interviewafspraak zal worden gecommuniceerd aan de respectieve Diplomatieke Missie die jurisdictie heeft om dergelijke aanvragen te ontvangen.

Bepaalde gegevens en informatie met betrekking tot visumaanvragen die worden ontvangen door VFS GLOBAL worden momenteel opgeslagen / gehost op datacenters, waarvan u de details vindt in onze Privacyverklaring De gegevens die door VFS Global in zijn systemen voor de verwerking van visumaanvragen van de Europese Unie worden vastgelegd, worden opgeslagen binnen de grenzen van de Europese Unie (EU). De gegevens van andere aanvragers dan die van de EU kunnen worden opgeslagen in VFS Global-systemen, hetzij binnen de EU-grens in ons datacenter in het Verenigd Koninkrijk  (Londen) of in ons datacenter in India (Mumbai).

Deze informatie kan door VFS Global worden gebruikt om zijn verschillende verplichtingen ten aanzien van de respectieve diplomatieke missies na te komen en zal worden gezuiverd binnen 30 (dertig) dagen vanaf de datum van ontvangst door VFS Global.


LINKS VAN DERDEN

De website van VFS Global kan links bevatten naar sites van derden die verschillende producten en / of diensten promoten die VFS Global niet bezit of exploiteert. Deze links naar websites hebben het karakter van betaalde advertenties en worden niet geverifieerd door VFS Global.

Deze links zijn bedoeld voor gemakkelijke toegang. Toegang tot deze koppelingen is vrijwillig en betekent niet dat VFS Global deze onderschrijft of is gekoppeld aan een van deze andere websites van derden. Gebruikers worden verzocht deze links naar eigen goeddunken, risico en kosten te gebruiken bij het omgaan met deze websites en noch VFS Global noch haar functionarissen, werknemers of agenten hebben enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor deze websites / links van derden of enige andere informatie die deze bevat.

SPAM

VFS Global tolereert geen spam.

De wereldwijde website(s) of communicatiehulpmiddelen van VFS mogen niet worden gebruikt voor het verzenden van spam of anderszins het verzenden van inhoud die in strijd is met de algemene voorwaarden van de gebruikersovereenkomst van VFS Global.

VFS Global filtert en scant automatisch berichten op virussen en andere illegale of verboden inhoud voordat deze worden verzonden.

Als u problemen met spam of spoof-e-mails wilt melden aan VFS Global, kunt u e-mails richten aan communications@vfsglobal.com.

VFS Global bewaart niet permanent e-mailberichten die naar of van ons zijn verzonden. . VFS Global verhuurt of verkoopt geen e-mailadressen aan derden.

het is niet toegestaan om de website van VFS Global of de inhoud ervan te licenseren, toe te voegen, te wijzigen, te beschadigen, te hacken, te misbruiken of te misbruiken.

AANBIEDINGEN VOOR FRAUDULEISTISCHE AANWERVING / WERKGELEGENHEID

Het is de aandacht van VFS Global geworden dat individuen die zichzelf verkeerd voorstellen als agenten of vertegenwoordigers van VFS Global mensen hebben benaderd om frauduleuze / fictieve werkaanbiedingen aan te bieden, met de bedoeling persoonlijke informatie te stelen of geld van mensen te werven. VFS Global moedigt de visumaanvrager / -gebruiker aan voorzichtig en gezond verstand te gebruiken bij het ontvangen van een dergelijke werkaanbieding, waarvoor betaling van alle kosten / geld vereist is, of een werkvisum belooft in ruil voor geld. De genoemde aanbiedingen zijn volledig nep en niet geldig. VFS Global is geen wervingsbureau en biedt geen wervingsdiensten aan. Oplichters opereren voornamelijk via het internet, e-mail, telefoon etc. VFS Global waarschuwt mensen om op te passen voor dergelijke oplichting.

Houd er rekening mee dat VFS Global een visumverwerkingsbedrijf is en alleen met overheids- en diplomatieke missies werkt om aan hun administratieve vereisten voor de verwerking van visumaanvragen te voldoen. Noch VFS Global, noch zijn vertegenwoordigers zullen in om het even welke situatie om geld vragen van individuen om hen te lokken met vacatures in VFS Global of buiten. Als u een aanbieding ontvangt die beweert afkomstig te zijn van VFS Global, die om geld vraagt, zijn dit soort aanbiedingen frauduleus.

Waarschuwingsborden van wervingsfraude.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van wervingsfraude die in strijd zijn met de processen en ethische werkwijzen van VFS Global:

De e-mail wordt niet verzonden vanaf een officieel VFS Global e-mailadres, maar van een gratis e-mailservice zoals: Hotmail, Gmail, Outlook, Yahoo, etc. Het is ook mogelijk dat de e-mail wordt verzonden vanuit een nepmail adres.
De visumaanvrager / gebruikers wordt gevraagd om privé- of vertrouwelijke informatie vrij te geven.
De visumaanvrager / gebruikers wordt gevraagd om telefonisch geïnterviewd te worden of via een instant-messenger-type programma.
De visumaanvrager / gebruikers worden verzocht om vergoedingen / geld te betalen.
De visumaanvrager / gebruikers worden verzocht om valse wervingsdocumenten in te vullen, zoals een aanvraagformulier of een visum voor een baan, (de naam en het logo van de VFS Global kunnen worden vervalst / gefabriceerd en zonder toestemming op de documentatie worden vermeld).
aandringen op urgentie.
Er wordt geld gevraagd voor het verwerken van werkvergunningen, visumaanvragen en dergelijke.

Dergelijke acties zijn vermoedelijk bedoeld om persoonlijke informatie van de slachtoffers te bedriegen of te verkrijgen.

De activiteiten van deze personen omvatten criminele en civiele aansprakelijkheid. Hoewel VFS Global dergelijke zaken serieus neemt en zich het recht voorbehoudt om contact op te nemen met bevoegde wetshandhavingsinstanties om dergelijke illegale activiteiten te onderzoeken en te vervolgen, is het vaak moeilijk om deze personen te lokaliseren en te vervolgen.

Daarom, als de visumaanvrager / -gebruikers schriftelijk of mondeling een verzoek ontvangen voor een interview of een jobaanbieding waarvan wordt aangenomen dat ze frauduleus of verdacht is, moedigt VFS Global de gebruikers aan om ze te negeren en te verifiëren met VFS Global op communications@vfsglobal.com

Als de visumaanvrager / -gebruikers weten dat er een fraude wordt gepleegd, moedigt VFS Global aan om onmiddellijk contact op te nemen met de lokale politie en / of bevoegde autoriteiten en om VFS Global op de hoogte te houden door de fraude te melden aan onze Compliance Officer bij acco@vfsglobal.com

VFS Global is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies, schade, kosten of ongemak als gevolg van deze onbevoegde personen en / of activiteiten.

Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

Houd er rekening mee dat de gebruiksvoorwaarden van de website van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving en dus gebruikers / aanvragers om regelmatig de website van VFS Global te bezoeken voor toegang tot de nieuwste beleidsverklaring.
Neem contact met ons op

Voor vragen over deze gebruiksvoorwaarden of de hier beschreven procedures, kunt u contact opnemen met onze regionale kantoren voor meer informatie http://www.vfsglobal.com/
Copyright . All rights reserved I Disclaimer | PRIVACY VERKLARING | COOKIESBELEID | VOORWAARDEN