HOME I  English I  French I  Flemish
Aanvraag voor
VISUM voor India
In
Belgie
Disclaimer
Bezorgservices
Servicekosten
Reclame
Hoofdkantoor:

VF SERVICES UK Ltd (hierna "VFS Global" genoemd) is een dienst aangeboden voor Embassy of India, Brussels ("De ambassade"). VFS Global is een uitbestede partner van de ambassade.

VFS Global is verantwoordelijk voor het plannen van afspraken, het accepteren van aanvragen, het accepteren van visum- en logistieke kosten, het indienen van aanvragen bij de ambassade en het retourneren van het paspoort naar de aanvrager(s).

Opgemerkt moet worden dat de verlening of weigering van het Indisch visum naar eigen goeddunken van de ambassade is en dat VFS Global niet bij het proces is betrokken, noch op enigerlei wijze aansprakelijk of verantwoordelijk is voor enige vertraging in het proces. verwerking of verlening of afwijzing van de visumaanvraag van een aanvrager door de ambassade, die zich het recht voorbehoudt om aanvullende documentatie te vragen en de visumaanvraag te weigeren.

VFS Global neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen tijdens de behandeling van de documenten van de aanvrager (s) en is op geen enkele manier aansprakelijk jegens de aanvrager(s) voor documenten die tijdens een doorvoer verloren zijn gegaan door een ongeluk, diefstal, natuurrampen (daad van God) of enige andere reden die buiten de macht ligt van, of niet voortkomt uit, een moedwillig verzuim van VFS en ook als documenten rechtstreeks aan de aanvrager(s) worden overgedragen.

Bezorgservices -

De aanvrager(s) stemt ermee in en aanvaardt dat de koeriersacceptatie- en bezorgservice waarmee de documenten door VFS Global aan de aanvrager (s) worden geretourneerd, wordt beheerd door een externe leverancier. VFS Global heeft geen zeggenschap over een koeriersbedrijf en heeft geen zeggenschap over het bedrijf of een faciliteit of dienst van het koeriersbedrijf. VFS Global aanvaardt geen enkele en alle aansprakelijkheid voor verlies of schade veroorzaakt aan de aanvrager(s) in het geval dat zijn / haar documenten worden vertraagd / zoekgeraakt / verloren / beschadigd door het koeriersbedrijf, ongeacht of deze vertraging / misplaatsing / verlies / schade het gevolg is van nalatigheid, ongeval of een andere oorzaak. VFS Global en / of zijn vertegenwoordigers zijn in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolgschade of welke schade dan ook als gevolg van dergelijke vertraging / misplaatsing / verlies / beschadiging van de documenten, met inbegrip van het paspoort van de Aanvrager. Onverminderd het voornoemde, zijn de enige en exclusieve aansprakelijkheid van VFS Global en / of haar vertegenwoordigers in geval van verlies of beschadiging van een paspoort tijdens de reis, beperkt / beperkt tot de terugbetaling van het bedrag van de vergoedingen die door de ambassade in rekening worden gebracht, voor de vervanging van een verloren / beschadigd paspoort via de normale aanvraagprocedure en helpt de aanvrager bij het vervangen van de verloren visa. Een dergelijke terugbetaling van het bedrag van de vergoeding zal door VFS Global alleen aan de aanvrager(s) worden gedaan op vertoon van de aanvrager / s van het door de Ambassade uitgegeven betalingsbewijs. De aanvrager / partijen zijn het erover eens dat de voorgaande aansprakelijkheidsbeperking een overeengekomen risicoverdeling tussen de partijen is en dat deze aansprakelijkheidsbeperking een integraal onderdeel is van deze disclaimer.

VFS Global of een van haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten etc. hebben geen enkele verantwoordelijkheid en / of aansprakelijkheid van welke aard dan ook, om welke reden dan ook voor vertragingen of voor verlies van of schade aan een visumaanvraag, paspoort of andere documenten die zijn veroorzaakt door of ontstaan terwijl een toepassing, paspoort of document in het bezit is van een post- of koeriersdienst van een derde partij, inclusief, tijdens het proces van het vervoeren van visumaanvragen, paspoort of andere documenten tussen VFS Global en de ambassade en bij terugkomst door VFS Global naar de visumaanvrager.

Servicekosten -

Overeenkomende instrumenten waar van toepassing zijn onder voorbehoud van realisatie. De servicekosten die eenmaal door VFS Global zijn ontvangen van de aanvrager / s vide, worden in geen geval terugbetaald, ongeacht of het gewenste visum al dan niet door de ambassade wordt verleend.

Reclame -

Reclamemateriaal kan de relevante documenten vergezellen op het moment dat ze aan de aanvrager(s) worden geretourneerd. Als de aanvrager zelf geen dergelijk advertentiemateriaal wenst te ontvangen samen met de relevante documenten, moet de aanvrager direct VFS Global vooraf informeren op het moment dat de documenten worden ingediend.

VFS Global kan naar eigen oordeel de hierin vermelde voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, wijzigen, annuleren of intrekken. Geen enkele medewerker van VFS Global heeft de bevoegdheid om de hierin vermelde voorwaarden en condities zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VFS Global te wijzigen / aan te passen of te verwijderen.

Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Belgie Alle claims of geschillen die zich voordoen met betrekking tot de diensten die door VFS Global aan de aanvrager worden geleverd, vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Belgie

De aanvrager aanvaardt en bevestigt hierbij dat de aanvrager en / of zijn vertegenwoordiger, voorafgaand aan het indienen van de visumaanvraag, heeft gelezen, begrepen en akkoord gaat te zijn gebonden door, zonder beperking of kwalificatie, alle voorwaarden en details die hierin worden verstrekt .

Hoofdkantoor:

VFS GLOBAL
66 Wilson Street,
London, EC2A 2BT
United Kingdom
Copyright . All rights reserved I Disclaimer | PRIVACY VERKLARING | COOKIESBELEID | VOORWAARDEN